Почетак > Razno > JAVNI POZIV STIPENDIJE TALENTOVANIM UCENICIMA I STUDENTIMA GRAD NIS 2016

JAVNI POZIV STIPENDIJE TALENTOVANIM UCENICIMA I STUDENTIMA GRAD NIS 2016

На основу члана 9 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената („Службени лист Града Ниша“, број 49/05, 49/06 и 83/13-друга одлука),

Kомисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града Ниша, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за стипендирање талентованих ученика и студената

у 2016.години

Средства за стипендије обезбеђују се у буџету Града Ниша за 2016. гoдину и намењена су за подстицај развоја талентованих ученика средњих школа и студената који постижу запажене резултате у области образовања, науке, културе, уметности и спорта.

I УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ

А. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУ:

 1. да су редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;
 2. да имају држављанство Републике Србије;
 3. да имају пребивалиште или боравиште, уколико су избеглице или интерно расељена лица, на територији Града Ниша најмање годину дана (услов се односи и на бар једног родитеља);
 4. да нису корисници кредита и стипендија по другом основу;
 5. да нису у радном односу;
 6. да имају просек оцена током средњошколског образовања најмање 4,50;
 7. да су најмање два пута у последње три године освојили једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења;

А.1. ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПРИЈАВУ

1. уверење о пребивалишту/боравишту издато у МУП Републике Србије (уверење о пребивалишту/боравишту подноси се и за једног родитеља/старатеља);

2. фотокопија личне карте ученика (извод из читача) уколико је пунолетан, док се за малолетног ученика доставља фотокопија личне карте једног родитеља/старатеља (извод из читача);

3. потврда o редовном школовању издата од средње школе коју ученик похађа;

4. фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;

5. фотокопија дипломе са такмичења или потврда школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду;

6. изјава подносиоца пријаве (оверена) да није корисник других општинских, градских или републичких стипендија/кредита или, уколико је корисник, да ће се по добијању ове стипендије одрећи других (за малолетне средњошколце изјаву даје родитељ/старатељ).

Б.УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА СУ:

 1. да су редовни студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;
 2. да имају држављанство Републике Србије;
 3. да имају пребивалиште или боравиште, уколико су избеглице или интерно расељена лица, на територији Града Ниша најмање годину дана (услов се односи и на бар једног родитеља);
 4. да нису корисници стипендија/кредита по другом основу;
 5. да нису у радном односу;
 6. да je студент академских студија првог, другог или трећег степена;
 7. да је предходне степене студија завршио са најнижом просечном оценом 9,00 у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;
 8. да има најнижу просечну оцену 9,00 током свих година текућих студија;
 9. да су школске 2015/2016 први пут уписали јесењи семестар одговарајуће године студија;
 10. да нису старији од 26 година.
 11. Студенти прве године основних академских студија могу остварити право на стипендију само уколико, осим што испуњавају критеријуме који се односе на студенте и да су најмање два пута у последње три године освојили једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења;

Б.1. ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПРИЈАВУ

1. уверење о пребивалишту/боравишту издато у МУП-у Републике Србије( уверење о пребивалишту подноси се и за једног родитеља);

2. фотокопија личне карте студента и родитеља (извод из читача);

3. фотокопије диплома за предходно завршене степене студија;

4. потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита на текућим студијама од уписа до дана расписивања јавног позива, да је студент први пут уписао одређену годину студија у школској 2015/2016 години и да је на текућим студијама током свих година студија био у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;

5. студенти прве године основних академских студија подносе фотокопије диплома за освојено једно од прва три места нa републичким и/или међународним такмичењима које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило Календаром такмичења( најмање две дипломе за три последње школске године)

6. доказ да није у радном односу за студенте другог и трећег степена академских студија (потврда из Фонда ПИО, шалтер бр14а (образац М4 и образац М1) или извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање);

7. изјава подносиоца пријаве (оверена) , да није корисник других општинских, градских или републичких стипендија /кредита или, уколико је корисник, да ће се по добијању ове градске стипендије одрећи других стипендија/кредита.

II ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив ће се доставити средњим школама на територији Града Ниша и факултетима Универзитета у Нишу, ради објављивања на огласним таблама ових образовно – васпитних установа.

Потребни обрасци:

§ образац пријаве за ученике средњих школа,

§ образац изјаве родитеља/старатеља за малолетне ученике средњих школа

§ образац изјаве подносиоца пријаве за пунолетне ученике средњих школа

§ образац пријаве за студенте високошколских установа,

§ образац изјаве подносиоца пријаве за студенте високошколских установа

могу се преузети у просторијама Управе за образовање у улици Вожда Карађорђа бр. 16, сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова , или са званичног сајта Града Ниша (www.ni.rs).

Пријаве на конкурс са потребном документацијом подносе се препорученом пошиљком на адресу: Град Ниш, Управа за образовање, улица Вожда Карађорђа бр 16, са назнаком „Пријава за доделу стипендија талентованим ученицима и студентима у 2016. години”

Рок за подношење пријава је 10.02.2016. године.

У пријави кандидат, односно родитељ/старатељ малолетног кандидата, треба да наведе све тражене податке и потпише изјаву, која је саставни део пријаве и којом, под кривичном и материјалном одговорношћу, потврђује да су подаци уписани у пријави тачни.

Од кандидата се може затражити оригинал документације на увид.

Фотокопије приложене документације се не враћају.

Пријаве поднете од неовлашћених лица, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Комисија задржава право провере података из пријава тражењем званичних података од одговарајућих институција (нпр. да ли су кандидати остварили право на стипендију од надлежних министарстава, фондација или других субјеката и сл.);

Комисија одређује висину месечног износа стипендија у зависности од расположивих средстава у буџету Града планираних за ове намене.

Комисија ће извршити избор корисника стипендија на основу испуњености услова и критеријума овог позива.

Приликом утврђивања права на доделу стипендије неће се узимати у обзир:

§ дипломе, сертификати и признања освојена на смотрама, фестивалима, квизовима, турнирима и сличним такмичењима и манифестацијама која организују удружења, заједнице, организације и други субјекти;

§ писма препоруке наставника, професора, директора школа и друге појединачне препоруке;

§ награде и признања са школских, градских, окружних, регионалних, позивних, пријатељских и других незваничних такмичења.

Како набројани документи нису услов за остваривање права на стипендију не треба их прилагати уз пријаву.

При избору кандидата – студената, Комисија може користити критеријум пропорционалности. Комисија ће одредити број стипендија који припада одређеном факултету на основу броја уписаних студената на буџет тог факултета и укупног броја уписаних студената на буџет на свим факултетима Универзитета у Нишу, као и на основу броја пријава кандидата са тог факултета.

Одлука о избору кандидата биће објављена на званичном сајту Града Ниша www.ni.rs, на огласној табли Скупштине Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, на огласној табли Управе за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр.16.

На одлуку о избору кандидата за доделу стипендије може се поднети приговор Градском већу Града Ниша, преко Управе за образовање, ул. Вожда Карађорђа бр.16 , у року од 8 дана од дана њеног објављивања на званичном сајту Града Ниша.

На основу Одлуке изабрани кандидати потписују уговор о додели стипендије за 2016. годину, којим се ближе одређују права и обавезе уговорних страна.

Исплата одобрене стипендије врши се у 12 месечних рата.

Право на стипендију корисник губи у случају: када се утврди да подаци из пријаве на Јавни позив, а који су услов/критеријум за остваривање права на стипендију не одговарају чињеничном стању; када кориснику престане статус редовног ученика; дипломирања или губитка права на финансирање студирања из буџета или престанка статуса редовног студента; ако је корисник стипендије по другом основу или када корисник више не показује резултате примерене талентованом ученику и студенту.

Кандидат који је остварио право на стипендију дужан је у тим случајевима да о овим чињеницама одмах, а најкасније у року од пет дана, од дана настанка наведених околности, обавести Комисију преко Управе за образовање.

Број:313-4/2016-12

У Нишу, 15.01.2016

Председник Комисије

Небојша Лекић

Град Ниш

Управа за образовање

Одсек за развој образовања

и подстицај талентованих учника и студената

Контакт тел; 504 528

Извор: Град Ниш

Преузето са: Електронски факултет Ниш

JAVNI POZIV ZA STIPENDIRANJE TALENTOVANIH UCENIKA I STUDENATA U 2016 GODINI.doc

OBRAZAC PRIJAVE ZA UCENIKE SREDNJIH SKOLA.pdf

OBRAZAC IZJAVE RODITELJA-STARATELJA ZA MALOLETNE UCENIKE SREDNJIH SKOLA.pdf

OBRAZAC IZJAVE PODNOSIOCA PRIJAVE ZA STUDENTE VISOKOKOLSKIH USTANOVA.pdf

OBRAZAC IZJAVE PODNOSIOCA PRIJAVE ZA PUNOLETNE UCENIKE SREDNJIH SKOLA.pdf

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTE VISOKOSKOLSKIH USTANOVA.pdf

Категорије:Razno
 1. Нема коментара.
 1. No trackbacks yet.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

%d bloggers like this: